Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden per 01-08-2023 en niet gewijzigd.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en uitvoering c.q. levering van diensten door Ontwikkelllocatie.nl onderdeel van Imperio Group BV, hierna te noemen ‘Ontwikkellocatie.nl’.
 2. Opdrachtgever betreft in dit geval de partij de verkopende partij die de advertentie geplaatst wil hebben op www.ontwikkellocatie.nl
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Afwijkende afspraken zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd. De toepasselijkheid van algemene en/of specifieke voorwaarden of beding(en) van Opdrachtgever worden door ‘Ontwikkellocatie.nl’ uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. ‘Ontwikkellocatie.nl’ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen c.q. nadere voorwaarden/eisen te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website van ‘Ontwikkellocatie.nl’ Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de algemene voorwaarden op de website. Een wijziging treedt veertien dagen na publicatie op de website definitief en rechtsgeldig in werking. Als na bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden de Overeenkomst wordt verlengd of Opdrachtgever een rechtsverhouding met ‘Ontwikkellocatie.nl’ aangaat, wordt Opdrachtgever geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard en is Opdrachtgever daaraan gebonden.
 5. Indien deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar blijken, worden Partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze algemene voorwaarden.
 6. ‘Ontwikkellocatie.nl’ heeft ten doel aanbieders en geïnteresseerden van onroerende zaken/objecten met elkaar in contact te brengen via de door haar aangeboden media (in het bijzonder haar website). ‘Ontwikkellocatie.nl’ is zelf geen aanbieder van onroerend goed. ‘Ontwikkellocatie.nl’ stelt met zorg de informatie over het via haar media aangeboden onroerend goed samen, doch dit betreft informatie welke van de aanbieder daarvan afkomstig is. ‘Ontwikkellocatie.nl’ biedt deze informatie op haar website aan in de vorm van een listing (hierna te noemen: ”listing(s)”). Een listing kan bestaan uit beeld-, tekst-, geluid- en/of video materiaal, gecombineerd met het plaatsen van banners, buttons en/of links, welke door ‘Ontwikkellocatie.nl’ worden weergegeven in de overeengekomen media.
 7. Opdrachtgever zal de voor de listing benodigde informatie en beeldmateriaal ter beschikking stellen volgens de (technische) eisen van ‘Ontwikkellocatie.nl’. ‘Ontwikkellocatie.nl’ behoudt zich het recht voor deze eisen te allen tijde wijzigen.
 8. ‘Ontwikkellocatie.nl’ behoeft de juistheid en volledigheid van door Opdrachtgever of derden aangeleverde materialen, gegevens en informatie niet te controleren.
 9. Opdrachtgever garandeert dat de door of namens hem aangeleverde gegevens juist en volledig zijn en dat deze gegevens en het gebruik van de diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving, geen inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, of anderszins onrechtmatig zijn.
 10. Opdrachtgever vrijwaart ‘Ontwikkellocatie.nl’ voor alle aanspraken van derden (tevens voor aanspraken van de eigenaar van het Object, indien de Opdrachtgever een makelaar is) indien blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet juist is, of dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en Opdrachtgever zal de schade die door ‘Ontwikkellocatie.nl’ in verband daarmee wordt geleden op euro voor euro basis vergoeden.
 11. Door het verstrekken van de opdracht door Opdrachtgever aan ‘Ontwikkellocatie.nl’ verleent Opdrachtgever‘Ontwikkellocatie.nl’ het recht het (beeld)materiaal en de informatie die door Opdrachtgever aan ‘Ontwikkellocatie.nl’ wordt verstrekt (zoals foto’s en video’s van het object) te gebruiken, tevens voor andere doeleinden dan het plaatsen van een advertentie op de website.
 12. Opdrachtgever garandeert dat zij bevoegd is tot (i) het verstrekken van de opdracht aan ‘Ontwikkellocatie.nl’ tot het plaatsen van de listing(s) op de website, (ii) tot (bemiddeling van) verkoop van het Object waarvoor een advertentie op de website wordt geplaatst, en vrijwaart ‘Ontwikkellocatie.nl’ voor alle schade die ‘Ontwikkellocatie.nl’ lijdt, in verband met voormelde onbevoegdheid.
 13. Eventueel door ‘Ontwikkellocatie.nl’ aan Opdrachtgever te leveren aanvullende diensten kunnen onder meer bestaan uit: het kenbaar maken van zoekresultaten, verstrekken van leads c.q. e-mailadressen en/of gegevens van geïnteresseerden. Daarnaast kan opdracht gebruik maken op kosten basis van de diensten zoals benoemd
 14. ‘Ontwikkellocatie.nl’ zal zich inspannen de door haar te leveren diensten conform de overeengekomen specificaties en binnen de overeengekomen termijn te leveren. Opgegeven termijnen dienen als richtlijn en zijn nimmer fataal.
 15. ‘Ontwikkellocatie.nl’ garandeert niet dat de door haar te leveren diensten foutloos zullen zijn, een bepaald resultaat zullen bewerkstelligen, voldoen aan de specifieke eisen van Opdrachtgever, noch dat zij geschikt zijn voor het door  Opdrachtgever beoogde doel. ‘Ontwikkellocatie.nl’ garandeert niet dat de diensten ononderbroken zullen werken, vrij zijn van virussen en fouten en/of gebreken en dat gebreken verholpen kunnen worden. Indien ‘Ontwikkellocatie.nl’ onvolkomenheden heeft veroorzaakt, zal ‘Ontwikkellocatie.nl’ deze onvolkomenheden naar beste vermogen herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens en informatie beschikbaar zijn.
 16. ‘Ontwikkellocatie.nl’ zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de overeengekomen media te bieden. ‘Ontwikkellocatie.nl’ mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Opdrachtgever wijzigingen en/of verbeteringen aanbrengen in de website, deze tijdelijk buiten gebruik stellen of beperken, inbelpunten of interfaces en/of de beschikbaarheid van de website onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud c.q. wijzigingen/ aanpassingen aan de diensten en/of website, zonder dat hierdoor enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding jegens ‘Ontwikkellocatie.nl’ ontstaat. ‘Ontwikkellocatie.nl’ is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de door haar aangeboden media en/of website.
 17. ‘Ontwikkellocatie.nl’ is gerechtigd de diensten (tijdelijk) op te schorten en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever een verplichting jegens ‘Ontwikkellocatie.nl’ niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding met betrekking tot deze maatregelen. In voorkomend geval blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.
 18. ‘Ontwikkellocatie.nl’ is gerechtigd voor de uitvoering van de diensten gebruik te maken van de diensten van derden. Indien ‘Ontwikkellocatie.nl’ binnen vijf werkdagen na verzending van een controleverzoek van de te plaatsen (voorbeeld) listing geen inhoudelijke schriftelijke reactie van Opdrachtgever ontvangt, wordt de toegezonden (voorbeeld) listing geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.
 19. Wijzigingen betreffende feitelijke onjuistheden in de listing (bijvoorbeeld indien de specificaties in de listing niet overeenstemmen met de specificaties in de overeenkomst) worden door ‘Ontwikkellocatie.nl’ om niet verwerkt. Voor het verwerken van andere wijzigingen is ‘Ontwikkellocatie.nl’ gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen.
 20. ‘Ontwikkellocatie.nl’ is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging een listing(inhoud) geheel of gedeeltelijk te weigeren, te verwijderen of aan te passen, indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is en/of indien ‘Ontwikkellocatie.nl’ daartoe gehouden is op basis van wetgeving, rechterlijke uitspraken, op verzoek van bevoegde autoriteiten, op verzoek van een partij in verband met eventuele conflicten verband houdende met het betreffende zaak/object, justitieel onderzoek ect. In dat geval bestaat er geen enkele verplichting voor ‘Ontwikkellocatie.nl’ om de schade die Opdrachtgever  dientengevolge lijdt, te vergoeden en heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van betaalde vergoedingen of credittering van facturen.
 21. Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen, mag ‘Ontwikkellocatie.nl’ alle banners, buttons en andere voor reclame en promotie vatbare toepassingen voor of ten behoeve van derden (tevens zijnde eventuele concurrenten van Opdrachtgever) op de website opnemen, alsmede om de listing te plaatsen in andere media, van rechtspersonen waarmee ‘Ontwikkellocatie.nl’ gelieerd is of samenwerkingsPartijen van ‘Ontwikkellocatie.nl’ Opdrachtgever kan aan die plaatsing geen rechten ontlenen.
 22. Opdrachtgever zal zich houden aan de richtlijnen van ‘Ontwikkellocatie.nl’ voor het gebruik van de diensten, die op de website of op andere wijze behoorlijk bekend zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de diensten op een zodanige wijze te gebruiken dat het aantal clicks op een listing oneigenlijk wordt beïnvloed of onjuist wordt gegenereerd.
 23. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of aan een derde anderszins ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van ‘Ontwikkellocatie.nl’
 24. Indien een overeenkomst tussen Opdrachtgever en ‘Ontwikkellocatie.nl’ voor bepaalde tijd is aangegaan, vangt de overeenkomst aan op de ingangsdatum zoals vermeld in de overeenkomst. De overeenkomst vermeldt of sprake is van stilzwijgende verlenging. Indien hiervan sprake is, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde duur als de oorspronkelijke periode, tenzij Opdrachtgever of ‘Ontwikkellocatie.nl’ de overeenkomst overeenkomstig de daarvoor geldende voorwaarden c.q. opzegtermijnen heeft beëindigd.
 25. Indien Opdrachtgever een overeenkomst (tussentijds) beëindigt, is de overeengekomen vergoeding voor de volledige initieel overeengekomen periode verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op restitutie van reeds voldane vergoeding(en).
 26. Elk der Partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven opzeggen indien de andere partij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend of dit is aangevraagd, indien ten aanzien van de andere partij het faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. Alle overeengekomen vergoedingen (ook voor nog te leveren prestaties) zijn in dat geval in één termijn opeisbaar en ‘Ontwikkellocatie.nl’ is wegens beëindiging op grond van dit artikellid nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen vergoedingen, dan wel tot vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade.
 27. Alle door ‘Ontwikkellocatie.nl’ gecommuniceerde tarieven bedragen immer exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 28. Betaling van facturen van ‘Ontwikkellocatie.nl’ dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de (te liquideren) proceskosten, doch zullen geheel voor rekening van Opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 29. Indien de uitvoering van diensten door ‘Ontwikkellocatie.nl’ leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid immer beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van ‘Ontwikkellocatie.nl’ wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eventueel toepasselijke bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van ‘Ontwikkellocatie.nl’ komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door ‘Ontwikkellocatie.nl’ in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, in elk geval tot een maximum van € 15.000,-.
 30. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle (intellectuele) rechten op de in het kader van de dienstverlening door ‘Ontwikkellocatie.nl’ ontwikkelde en/of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, ontwerpen, zaken, materialen en resultaten bij ‘Ontwikkellocatie.nl’. Indien ‘Ontwikkellocatie.nl’ in opdracht van Opdrachtgever een listing vervaardigt, verkrijgt Opdrachtgever het exclusieve gebruiksrecht om deze listing te tonen op de website.
 31. Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt aan de zijde van ‘Ontwikkellocatie.nl’ mede verstaan: een (niet-) toerekenbare tekortkoming van de (toe)leveranciers van ‘Ontwikkellocatie.nl’, werkstakingen, storingen in de verbinding met internet c.q. telefoonnet, volledige bezetting van ‘Ontwikkellocatie.nl’ en uitval van elektriciteit. Wanneer de overmacht situatie langer dan één maand duurt, hebben Partijen het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk middels aangetekend schrijven te ontbinden.
 32. In het kader van een mogelijke locatie kan ‘Ontwikkellocatie.nl’ een geheimhoudingsovereenkomst faciliteren tussen Opdrachtgever en een kandidaat-koper, waarna via een data room op de website van ‘Ontwikkellocatie.nl’ door Opdrachtgever vertrouwelijke informatie (over een ontwikkellocatie) kan worden gedeeld. Opdrachtgever levert de vertrouwelijke informatie aan en vrijwaart ‘Ontwikkellocatie.nl’ van alle aanspraken die in het kader van het delen van deze vertrouwelijke informatie kunnen ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot het uitlekken van deze vertrouwelijke informatie. Het delen van vertrouwelijke informatie met een kandidaat-koper komt derhalve volledig voor risico van Opdrachtgever. ‘Ontwikkellocatie.nl’ is niet betrokken bij het inrichten van de dataroom voor Opdrachtgevers, en ‘Ontwikkellocatie.nl’ staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de via de website van ‘Ontwikkellocatie.nl’ verstrekte informatie. De Kandidaat-Koper zal ‘Ontwikkellocatie.nl’ niet aanspreken indien de informatie die verstrekt is via de website van ‘Ontwikkellocatie.nl’ niet juist blijkt te zijn.
 33. Alle overeenkomst(en) tussen ‘Ontwikkellocatie.nl’ en Opdrachtgever, alsmede deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins tussen Partijen zijn ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via info@ontwikkellocatie.nl